+48 728 141 248
ul. Fredry 2, 30-605 Kraków
NIP: 6792823854

Regulamin

two-col-right

REGULAMIN

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.impuls-24.pl stanowi własność przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMPULS Justyna Frankowska-Godyń Targowisko 92 32-015 Kłaj , NIP 6792823854, REGON: 120814505 i zwany jest dalej “SPRZEDAWCĄ”.
 2. Zamawiający w sklepie internetowym www.impuls-24.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest dobrowolna, lecz stanowi warunek konieczny prawidłowo złożonego zamówienia.

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. SPRZEDAWCA przyjmuje zamówienia poprzez witrynę internetową www.impuls-24.pl
 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW poprzez kliknięcie “dodaj do koszyka”, wypełnienie “formularza zamówienia” obejmującego wybór formy płatności oraz dostawy i zatwierdzenie zamówienia
 3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych, są cenami brutto i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, gdyż te zależą od sumarycznej wagi zamówionych PRODUKTÓW.
 5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są czytelnie i jednoznacznie wskazane na etapie dokonywania w/w wyboru.
 6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem).
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który jest doręczany wraz z PRODUKTEM. Na żądanie KLIENTA SPRZEDAWCA wystawia fakturę VAT.
 8. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 2. Termin realizacji zamówień

 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest na stronach impuls-24.pl w opisie poszczególnych PRODUKTÓW i określany jest w dniach roboczych. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w ciągu dwóch dni roboczych bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

§ 3. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór formularza znajduje się na ogólnie dostępnej stronie internetowej UOKiK pod adresem : http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysyłanie skanu oświadczenia na adres e-mail: biuro@impuls-24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: IMPULS Targowisko 92 32-015 Kłaj.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 

§ 4. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY, albo
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Pismo reklamacyjne KLIENT może wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres IMPULS Targowisko 92 32-015 Kłaj lub na adres e-mail biuro@impuls-24.pl
 11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
   W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres IMPULS Targowisko 92 32-015 Kłaj.
 13. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy się, iż Administratorem danych jest firma Impuls Justyna Frankowska-Godyń z siedzibą w Targowisko 92 w Kłaju, o numerze NIP: 679-282-38-54.
 2. Wszystkie osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Impuls-24.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Impuls-24.pl drogą elektroniczną mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie impuls-24.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
 4. Wszystkie informacje odnośni ochrony danych osobowych w firmie Impuls zawarte są w – Polityce Prywatności.

§ 6. Zmiany regulaminu

 1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej impuls-24.pl.

 

Comments are closed.

two-col-right